تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

دوشنبه - 1402/09/13

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

پنجشنبه - 1402/09/23

آدرس

Birmingham, UK