تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

یکشنبه - 1402/09/19

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

دوشنبه - 1402/09/20

آدرس

Birmingham, UK