!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.

ارتباطات (Communication)

انسان برای برطرف کردن نیازهای خود، ناگزیر به برقراری ارتباط با دیگران است. این نیازها گستره وسیعی را دربرمی گیرد مانند نیاز به غذا، مسکن، احترام، تامین امور اقتصادی، اجتماعی، علمی و….چنانچه شخص قادر به برقراری ارتباط موثر باشد، می تواند به نیازها و خواسته های خود دست یابد و آنها را تامین کند. بدیهی است اگر مهارت های ارتباطی شخصی، پایین باشد نمی تواند به تامین نیازهای خود مبادرت ورزد و ناچار است با چالش های مختلف دست و پنجه نرم کند و به صورت مداوم تحت فشار روحی و استرس خواهد بود. گستره این ارتباطات از افراد خانواده و همکاران شروع شده و می تواند ارتباطات با مردم یک شهر، کل کشور یا حتی کل جهان را شامل شود.

اهمیت ارتباطات به حدی است که ارسطو, فیلسوف یونانی ‌2300  سال پیش در باره آن ‏سخن گفته‌است و آن را اینگونه تعریف نموده است: ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به‌ کلیه ‌وسایل و امکانات ‏موجود برای ترغیب و اقناع دیگران. به‌ این صورت که‌ برقرار کننده ‌ارتباط از‌ هرراه ‌و‎ ‎روش ممکن، طرف مقابل یا مخاطب خود را تحت تاثیر و نفوذ خود در آورده‎ ‎و نظر و ‏عقیده‌خود را به ‌او بقبولاند.

بدون شک، موفق ترین افراد جامعه، کسانی هستند که مهارت های ارتباطی موثر را آموخته اند و می توانند با همه اطرافیان به نحو موثری تعامل نمایند نه آنانکه صرفا ضریب هوشی (IQ) بالایی دارند. برای دست یابی به این موفقیت باید ضمن برقراری ارتباط موثر، این ارتباطات را حفظ نموده و شبکه انسانی مناسبی را ایجاد کرد تا بتوان از پتانسیل همه افراد به نحو موثری بهره برد.

به روشنی می توان دریافت که اگر در زمینه های مختلف، دارای علم و دانش فراوان باشیم اما نتوانیم ارتباط مناسبی با مخاطبان و جامعه برقرار نماییم، نمی توان دانش خود را عرضه کرده و به نتایج مطلوب دست یابیم.

بسیاری از پژوهشگران مانند ‏کولی، دیویی، پارک، سایپر، لس‌ول، لیپمن، لوین که ‌آثار گرانبهایی ر حوزه ‌ارتباطات از خود بر جای ‏گذاشته‌اند و در دهه های اخیر نیز به مقوله ارتباط و ارتباطات در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی توجه ویژه شده است.

ارتباط فرایندی است که به واسطه‌ی آن فرستنده از طریق یک رسانه یا مجرا پیامی را با تاثیراتی معین به گیرنده‌ می‌رساند به تعریف دیگر می توان گفت ارتباط کنشی اجتماعی است که در آن افرادی از یک فرهنگ مشخص در واکنش به تجربه خود از واقعیت، به مبادله‌ِ معانی می‌پردازند

عناصر مختلفی در ارتباطات نقش بازی می کنند که عبارتند از:

کانال ارتباطی،‎ ‎زمینه ،‎ ‎محیط،‎ ‎بازخورد ،‎ ‎تداخل‎ ‎امواج ، ‎پیام ،‎ ‎دریافت کننده ، پردازش و‎ ‎منبع ارتباط.‏

انواع روش‌های‌ ‌ارتباطات‎ ‎انسان ها به صورت زیر قابل دسته بندی است:

این روش‌های ارتباطی عبارتند از زبان علائم،‎ ‎مکالمه و مذاکره،‎ ‎نوشته،‎ لحن و تن صدا، ‎زبان بدن، ‏رادیو، تلویزیون، سینما و شبکه های اجتماعی بیان کرد. ارتباط می‌تواند به‌یکی از روش‌های‎ ‎رو در رو،‎ ‎یک طرفه،‎ ‎ارادی‎ یا‎ ‎غیر ارادی‎‎ و شفاهی‎ ‎یا‎ ‎غیر شفاهی ‎انجام گیرد. علاوه ‌بر آن ارتباط می‌تواند‎ ‎درون فردی‎ ‎و‎ ‎میان فردی ‌هم‎ ‎باشد‎.